وانت بار و نیسان بار میرداماد

وانت بار و نیسان بار میرداماد همه ی ما به [...]